Pravne napomene

Dobrodošli na MAKSNET™ web portal. Pri korišćenju MAKSNET.NET portala SAGLASNI STE DA PRIHVATATE I RAZUMETE PRAVNA OBAVEŠTENJA, USLOVE KORIŠĆENJA I POLITIKU PRIVATNOSTI sa svim ograničenjima, uslovima i okolnostima koji se pojavljuju na ovoj internet prezentaciji.

Pri pominjanju MAKSNET.NET misli se na MAKSNET DOO ili njegove ovlašćene predstavnike, ispostave i distributere.

MAKSNET.NET zadržava pravo promene sopstvne internet stranice i svojih uslova korišćenja, pravnih obaveštenja i politike privatnosti u bilo koje vreme. Svaki put kada koristite MAKSNET.NET web portal, preporučuje se da posetite i pregledate važeće uslove korišćenja, pravna obaveštenja i politiku privatnosti koji su vezani za Vašu transakciju i korišćenje ovog portala. Ako niste zadovoljni MAKSNET.NET web stranicom, sadržajem ili uslovima korišćenja, pravnim obaveštenjma i politikom privatnosti, saglasni ste da je isključivo Vaše pravo da prestanete sa korišćenjem MAKSNET.NET internet portala.

Neovlašćene izmene, predstavljanje kao druga osoba, korišćenje agenata/posrednika u kupovini ili obavljanje nezakonitih radnji na ovom portalu su zabranjeni.

Pravo na preuzimanje sadržaja
Prava vlasništva
Obaveštenje o povredi autorskih prava
Zakoni koji se primenjuju
Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica
Privatnost
Sigurnost
Izvoz
Vlasnik i administrator internet portala

Pravo na pruzimanje sadržaja

Imate pravo preuzimanja sadržaja sa MAKSNET.NET web portala samo u lične, nekomercijalne svrhe pod uslovom da zadržite sva autorska prava, zaštitne znake i druga obaveštenja o vlasništvu sadržana u materijalu. Materijal se ne sme modifikovati ili prepravljati, ne sme se kopirati i postavljati na bilo koji umreženi računar ili emitovati preko bilo kog medija. Izričito je zabranjena modifikacija, prenos, distribucija, ponovna upotreba, ponovno postavljanje ili korisćenje sadržaja MAKSNET.NET uključujući tekst, slike, audio i/ili video za javne ili komercijalne namene bez pismene dozvole ovlasćenih predstavnika MAKSNET.NET. Izričito se zabranjuje preuzimanje slika proizvoda namenjenih prodaji na ovom portalu.

Prava vlasništva

Sav sadržaj koji je obuhvaćen na MAKSNET.NET web portalu uključujući informacije, podatke, software, fotografije, grafikone, video, oblik pisma, grafiku, muziku, zvuke i drugi materijall (zajednički "Sadržaj") zaštićen je autorskim pravima, zaštitnim znacima, patentima i drugim pravima svojine, tako da su ova prava važeća i zaštićena u svakom obliku, mediumu i tehnologiji koja postoji danas ili će se razviti u budućnosti.

Sav sadržaj je zaštićen autorskim pravom kao zajednički rad po međnarodnim i RS zakonima o zaštiti autorskih prava. Isto tako, MAKSNET.NET poseduje, u svim tim dozvoljenim zakonskim okvirima, autorsko pravo na delo, koordinaciju, uređenje i unapređenje čitavog Sadržaja.

Osim posebno ovlašćenih lica ili kompanija sa posebnom dozvolom, ne možete kopirati, menjati, uklanjati, brisati, prerađivati, dodavati, izdavati, prenositi, učestvovati u transferu ili prodaji, iznajmljivati ili bilo u kom smislu iskoristiti Sadržaj, u celosti ili u njegovom delu. MAKSNET.NET i drugi zaštitni znaci na ovom portalu su u posedu njihovih vlasnika i vlasništvo su, licencirani su, ili po potrebi korišćeni sa dozvolom i ne mogu biti reprodukovani, kopirani niti prerađivani u bilo kojem obliku bez izričitog, pismenog odobrenja vlasnika zaštitnog znaka.

Pri korišćenju MAKSNET.NET web portala saglasni ste da sve informacije (osim informacija dostavljenih pri kupovini), materijali, sugestije, ideje ili komentari koji pošaljete nama ili bilo kojem trećem licu koristeci MAKSNET.NET nisu poverljivi. Pri slanju bilo koje tražene ili netražene informacije preko MAKSNET.NET, dajete nam neopozivo i neograničeno pravo da koristi, modifikuje, reprodukuje, prenosi, prikazuje i distribuira takve materijale, informacije, predloge, ideje ili komentare u bilo koje svrhe do granica dozvoljenih zakonom.

Obaveštenje o povredi autorskih prava

Ako verujete da je Vaše autorsko pravo ugroženo sa naše strane odnosno, zaštićen materijal zloupotrebljen po DIGITAL MILENIUM COPYRIGHT ACT - u molimo Vas da dostavite agentu za autorska prava MAKSNET.NET sledeće podatke u pismenoj formi:

 • Fizički ili elekronski potpis osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika autorskih prava koja su navodno povređena.
 • Indetifikaciju autorskog prava za koje se tvrdi da je povređeno, a ako je u pitanju više povreda autorskih prava na jednoj web prezentaciji za koje ulažete prigovor navedite listu koja predstavlja navodne prekršaje.
 • Indetifikaciju materijala za koji se tvrdi da povređuje autorska prava ili koji može da povredi autorska prava i zbog toga smatrate da istom treba biti onemogućen pristup ili treba biti uklonjen sa MAKSNET.NET web portala. Takođe dostavti i informacije koje su dovoljne provajderu usluga da pronađe (locira) taj materijal.
 • Dovoljno informacija koje dozvoljavaju MAKSNET.NET da kontaktira stranku koja se žali, kao što su adresa, broj telefona i po mogućstvu e-mail adresu stranke.
 • Izjavu stranke koja podnosi žalbu da ima osnova o povredi autorskih prava u predmetu žalbe, nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskog prava, njihovih zastupnika ili zakona.
 • Izjavu kojom se tvrdi da su informacije u obaveštenju tačne i da pod tužbom za klevetu izjavljuju da su ovlašćeni da deluju u ime ekskluzivnog vlasnika autorskog prava koje je navodno povređeno.

Predstavnika MAKSNET DOO-a zaduženog za primanje obaveštenja o povredi autorskih prava možete kontaktirati na sledeću adresu:
e-mail: abuse@maksnet.net
Za Srbiju:
Fax: +381 11 3196999
Telefon: +381 11 3196550

Zakoni koji se primenjuju

MAKSNET.NET web portal je napravljenvodi se i kontroliše u komrecijalnom delu od strane MAKSNET DOO u Republici SRBIJI. Pravne napomene, Uslovi korišćenja i Politika privatnosti su podložni Zakonima države SRBIJE bez obzira na neke članove ili moguće pravne neusaglašenosti. MAKSNET.NET web portal u delu primanja uplata iz insotranstva se održava od strane PAYROLL LLC registrovanog u državi Ohajo, US. Kao ovlašćeni predstavnik MAKSNET DOO odgovoran je za Pravne napomene, Uslove korišćenja i Politiku privatnosti koji su podložni Zakonima države Ohajo i saveznim zakonima SAD bez obzira na neke članove i moguće pravne neusaglašenosti.

Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

MAKSNET.NET internet stranica sadrži linkove prema stranicama pod kontrolom trećih lica, uključujući ali se ne ograničavajući na internet stranice trećih lica koje prikazuju i zaštitne znake MAKSNET.NET. Ovi linkovi su Vam dostupni po nahođenju i jedina namena im je pristup stranicama trećih lica i nijedna druga.

MAKSNET.NET niti garantuje kvalitet, funkcionalnost, tačnost, prikladnost nameni, prodavanost ili bilo koji drugi opis sadržaja stranice trećih lica. Link na stranicu trećih lica na stranici MAKSNET.NET, NE predstavlja sponzorstvo, preporuku, odobravanje ili odgovornost za bilo koju stranicu trećeg lica. MAKSNET.NET ne daje garanciju za bilo koji proizvod ili uslugu ponuđenu na stranicama trećih lica.

Uslovi korišćenja i politika privatnosti na stranicama trećih lica se može veoma razlikovati od uslova korišćenja i politike privatnosti koji važe pri Vašem korišćenju MAKSNET.NET web portala. Molimo Vas da pažljivo pregledate uslove korišćenja i politiku privatnosti na tim portalima.

Privatnost

Molimo Vas da pogledate Politiku privatnosti za informacije o merama privatnosti na MAKSNET.NET web portalu

Sigurnost

Ako koristite ovaj web portal, Vaša odgovornost je da održavate poverljivost (tajnost) Vašeg naloga i lozinke i da ograničite pristup Vašem kompjuteru. Saglasni ste da preuzimate odgovornost za sve aktivnosti pri korišćenju Vašeg naloga i lozinke. MAKSNET.NET web portal se može koristiti samo u legalne svrhe. Aktivnosti koje uključuju ali nisu ograničene na neovlašćene promene, lažno predstavljanje korisnika, kupovina preko agenata ili pokušaj prevare i falsifikata su zabranjeni. Korisnicima se zabranjuje narušavanje ili pokušaj narušavanja sigurnosti MAKSNET.NET, uključujući, bez ograničenja:

 • Pristup podacima koji nisu namenjeni datom korisniku ili pristup serveru ili na nalog za koji korisnik nema dozvolu.
 • Korišćenje web portala na način koji nije predviđjen ili pokušaj promene ponašanja stranice.
 • Pokušaj da se ispita, skenira ili testira povredivost sistema ili mreže, napad na sistem sigurnosti i mere zaštite bez odobrenja.
 • Pokušaj da se omete servis bilo kog korisnika, mrežnog servera, uključujući bez ograničenja ubacivanje virusa na stranicu, pretrpavanja, flooding, spamming, mailbombing ili crashing.
 • Falsifikovanje bilo kog hedera TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacije hedera u email porukama. Prekršaji nad sistemom ili obezbeđenjem mreže mogu imati krivičnu odgovornost.
 • Falsifikovanje komunikacija u ime MAKSNET.NET (lažno predstavljanje kao MAKSNET.NET web portal) ili prema MAKSNET.NET (predstavljanje kao zvaničan korisnik). Strogo je zabranjeno slanje netraženih ili neovlašćenih email poruka u ime MAKSNET.NET uključjući promocije i/ili reklamiranje usluga proizvoda.

Saglasni ste da nećete koristiti sredstva, programska rešenja (software), procedure ili podatke da ometate ili pokušate da ometate rad ili bilo koju aktivnost na MAKSNET.NET Saglasni ste da ne koristite ili pokušate da koristite bilo koji engine, softver, alat, agent, podatke ili neke druge uređaje ili mehanizme (uključujući bez ograničenja browsere, spider-e, robote, avatare ili inteligentne agente) za navigaciju ili pretraživanje MAKSNET.NET web portala sem svima dostupnih pretraživača i search engine i search agenata autorizovanih od strane MAKSNET.NET.

Izvoz

Pojedini proizvodi ili drugi materijali koje možete kupiti na MAKSNET.NET web portalu mogu biti podložni kontroli izvoza RS. Niti jedan proizvod sa MAKSNET.NET NE sme biti izvezen ukoliko nije u skladu sa važećim zakonima o izvozu, uključujući ali se ne ograničavajući na sve trenutno važeće zabrane i to:

Pri kupovini roba i/ili usluga sa MAKSNET.NET web portala saglasni ste da ćete poštovati važeće zakone o izvozu, pravila i regulacije:

 • uključujući, ali se ne ogranicavajuci na Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju.
 • i da izričito garantujete da nećete preneti ili drugačije dostaviti robu i/ili usluge stranim licima koje su u sukobu sa zakonom.

Vlasnik i administrator internet portala

MAKSNET DOO, Bulevar Mihaila Pipina 10E, 11070 Beograd, SRBIJA
Matični broj: 20102420
PIB: 104148570
Šifra delatnosti: 6110

tel: +381 11 3196550
fax: +381 11 3196999
 
Oficijalna prezentacija: www.maksnet.net
email: info@maksnet.net